Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland Kontakt Til forsiden
 
VEDTÆGTER FOR
VESTHIMMERLANDS CIVILE HUNDEFØRERFORENING
 
§1
Foreningens navn er Vesthimmerlands Civile Hundeførerforening, i daglig tale ”DcH Vesthimmerland”.
Dens hjemsted er Vesthimmerlands Kommune.
Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
 
§2
Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.
For at nå disse mål skal foreningen:
1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder tilstræbe gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.
5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.
 
§3
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem, enhver optagelse er dog betinget af bestyrelsens godkendelse. Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes af bestyrelsen.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.
 
§4
Kontingent for foreningens medlemmer fastsættes for hvert år af bestyrelsen og meddeles senest 1. december på opslag i klubhuset.
Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Træningsgebyr betales af aktive hundefører, dog undtaget træningsledere og bestyrelsesmedlemmer samt udvalgsmedlemmer.
Medlemmer, der ikke inden den 5. januar har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrence, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.
 
§4A
Tidligere aktive hundefører, som foreningen af ganske særlige grunde ønsker at gøre kontingentfrie, kan opnå denne status, dog kun efter ansøgning eller bestyrelsens indstilling. Kontingentfritagelse tages årligt op til vurdering i bestyrelsen, inden generalforsamlingen. Medlemmer med denne status nævnes i kassererens beretning. De er i så fald kontingentfrie til Vesthimmerland civile Hundeførerforening. Vesthimmerland civile Hundeførerforening betaler kontingent til kreds og landsforening.
 
§5
Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 31 januar.
Generalforsamlingen behandler følgende sager:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning af foreningens formand.
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand (ulige år)
6. Valg af kasserer (lige år)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (1 i ulige år og 2 i lige år)
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Valg af 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
 
Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
§6
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH’s sekretariat.
 
§7
Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.
 
§8
Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 3 ugers skriftlig varsel til alle medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. Ordlyden af evt. indkomne forslag opslås i klubhuset senest 7 dage før ordinær generalforsamling..
Ekstraordinær generalforsamling afholdes i Vesthimmerland, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes i Vesthimmerland inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.
 
§9
Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelses-medlemmer, hvoraf mindst 1 af de 5 skal være bosiddende i postnr. 9600 Aars. Formanden og kassereren vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formand vælges i ulige år og kasserer i lige år. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med 2 i lige år og 1 i ulige år. Endvidere vælges der 2 bestyrelses-suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. Når suppleanter indtræder i bestyrelsen, sidder de i den resterende del af tiden indtil næste ordinære generalforsamling, hvor der vælges bestyrelsesmedlem for en eventuel resterende periode eller, hvis det passer, for en ordinær periode.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og menigt medlem. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejser, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.
 
§10
Foreningens regnskabsår er fra den 1/1 til den 31/12. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden generalforsamlingen og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.
Kassereren skal som en del af sit virke føre og vedligeholde et medlemskartotek over lokalforeningernes medlemmer via Landsforeningens fælles online medlemskartotek.
 
§11
Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger arrangeret af Vesthimmerland civile Hundeførerforening mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. Konkurrencer, prøver og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte kvalifikationskrav. Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.
 
§12
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
 
§13
Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital i øvrigt en hundeforening i kommunen med formålsparagraf godkendt af den siddende bestyrelse. Findes eller etableres en sådan forening ikke senest 3 mdr efter ophør tilfalder ejendele og kapital ”Dyrenes Beskyttelse”. Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1.generalforsamling med taleret. Referat af denne generalforsamling skal sendes til kredsformanden inden for 14 dage. Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr, 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i den 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret. I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller del af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH's logo(er).
 
 
Således vedtaget på Vesthimmerlands civile Hundeførerforenings generalforsamling den 15/12-2014.

 

 Til toppen Til startsiden Tilbage  

© Danmarks civile Hundeførerforening